İş Ortakları için Bilgilendirme Metni

 

Biz, Gül Pano Elektrik San.ve Tic.Ltd.Şti. olarak Kişisel Verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda, Şirketimizle paylaşılan kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“ KVKK ”) uygun bir şekilde kaydedildiğini, yurtiçi veya yurtdışına aktarım da dahil olmak üzere güvenli ve mevzuata uygun olarak işlendiğini belirtmek isteriz.

KVKK kapsamında kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntem ve sebepleri, aktarım yapılan alıcı grupları ve ilgili veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklarınızı da içeren bilgilendirme metni için buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

Aynı şekilde; siz değerli iş ortaklarımızdan aynı sorumluluk bilinciyle hareket ederek işlediğiniz kişisel verileri hukuka uygun bir şekilde işlemek ve muhafaza etmek, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, amacı dışında kullanımını engellemek ve üçüncü kişilerce elde edilmesinin önüne geçmek adına gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak ile yükümlü olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yine Gül Pano tarafından işlenen kişisel verilere, ortak iş faaliyetimiz kapsamında belirlenmiş işlenme amacı sebebiyle erişip muhafaza ve/veya işleme yetkisi tanınan iş ortaklarımız ile “Kişisel Veri Paylaşımına İlişkin Sözleşme” imzalamak ile yükümlü olduğumuzu da belirtmek isteriz. Bu kapsamda bulunan iş ortaklarımızın yüklendiği taahhüt ve yükümlülükler konusunda sizi aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz:

İş Ortakları

•KVKK’ nun getirdiği yükümlülüklere eksiksiz bir şekilde uyacaktır;

•Kişisel verileri yalnızca kişisel veri işlenmesini konu alan Sözleşme’ de belirtilen kapsamda işleme tabi tutacak (KVKK kapsamında) ve kurumumuz onayını almadan başka herhangi bir şekilde kullanmayacaktır;

•Kişisel verileri KVKK , bu metinde yer alan ve buna ek olarak imza edilen Sözleşmedeki şart ve koşullara uygun şekilde işlemesini ve kurumumuz tarafından makul bir süre öncesinden kendisine bildirimde bulunarak alınan önlemlerin denetlenmesini mümkün kılacak teknik ve idari güvenlik önlemlerini alacaktır;

•Kişisel verileri kurumumuz onayını almadan yurtdışına aktarmayacak, yurtdışında işleme tabi tutmayacaktır;

•Kurumumuz talebi üzerine kişisel bilgiler ile ilgili her türlü işlemi durduracak ve/veya ortadan kaldırma, silme, yok etme, engelleme ve değiştirme de dahil olmak üzere makul ölçüdeki her türlü adımı atacaktır;

•Erişim taleplerine ve söz konusu kişisel veriler ile ilgili yargı yetkisine sahip yasal ve idari mercilerin taleplerine uyulması da dahil olmak üzere kurumumuz KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için kurumumuza her türlü makul desteği sağlayacak ve gereken şekilde iş birliği yapacaktır.

•İşlediği kişisel verileri işleme şartlarının ortadan kalkması veya ilgili Sözleşme’nin sona ermesi ile beraber kurumumuz talebine göre derhal silecek, yok edecek veya anonimleştirecektir. Hiç bir şekilde; kişisel verileri mevzuatta öngörülen veya işlenme amacı için gerekli olan süreden daha uzun süre elinde bulundurmayacaktır.

•Kişisel verilerin işlenmesi veya taraflardan herhangi birinin KVKK’ ya uyumluluğu ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bir şikayet veya bildirim alması halinde, derhal kurumumuzu bilgilendirecek ve söz konusu şikayet veya bildirim ile ilgili olarak kurumumuz ile tam işbirliği yapacak ve gerekli desteği sağlayacaktır.

•Kaybolan, zarar gören, bozulan veya kullanılamaz hale gelen kişisel veriler hakkında kurumumuza derhal bilgilendirecek ve kişisel verilerin geri kazanımı masraflarını kendisi karşılayacaktır.

Saygılarımızla.